تبلیغات
ریا - دیروز-امروز !

ریا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

دیروز از هر چه بود گذشتیم /امروز از هر چه بودیم !

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز !

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود !

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد

یاغریب الغربانوشته شده در سه شنبه 2 آذر 1389 توسط گمنام
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin